Αναλυτικής Βιοχημείας

Το εργαστήριο Αναλυτικής Βιοχημείας δημιουργήθηκε με στόχο την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών στην ανάλυση βιομορίων στο κλινικοχημικό εργαστήριο. Πρόκειται για ένα δυναμικό εργαστήριο, όπου συνεχώς νέες μέθοδοι εισάγονται και εφαρμόζονται στις αναλύσεις με στόχο την βέλτιστη παροχή υπηρεσιών υγείας. Εστιάζει σε αναλύσεις πρωτεομικής, μεταβολικής, φαρμακολογίας κλπ υποστηρίζοντας την υγεία σε όλα τα στάδια (πριν, κατά την διάρκεια και μετά την ασθένεια).

Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί τεχνολογίες άμεσου προσδιορισμού, με δυνατότητα απόλυτης ταυτοποίησης και ταυτόχρονου προσδιορισμού βιομορίων. Ο ταυτόχρονος προσδιορισμός αρκετών δεκάδων διαφορετικών μορίων προσδίδει εξαιρετικές δυνατότητες σε μικρού όγκου δείγματα (παιδιατρικά, εγκεφαλονωτιαίο υγρό κλπ). Η αμεσότητα στην ταυτοποίηση και την ποσοτικοποίηση των προσδιοριζόμενων μορίων έχει καταστήσει τις τεχνολογίες αυτές διεθνώς, μεθόδους αναφοράς και κατ’ επέκταση, τα εργαστήρια που τις εφαρμόζουν, πρότυπα εργαστήρια αναφοράς.

Τα εργαστήρια στην Κύπρο σε συνεργασία και με την μητρική εταιρεία ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ πραγματοποιούν ένα από τα πλέον εκτεταμένα προγράμματα προσδιορισμού θεραπευτικών επιπέδων φαρμάκων στην Κύπρο, για μια μεγάλη πληθώρα δραστικών ουσιών και επεκτείνεται συνεχώς.

Επιπλέον προσδιορίζει περισσότερα από 80 μέταλλα, διατροφικώς απαραίτητα αλλά και βαρέα και τοξικά για τον άνθρωπο, που είναι δυνατόν να προσληφθούν από την τροφή ή το νερό.

ΜΕΘΟΔΟΙ

  • LC-MSMS
  • HPLC-EC
  • HPLC UV
  • HPLC-FL
  • GC-MS
  • ICP-MS  (Inductively coupled plasma mass spectrometry)
  • ET- AAS
  • Flame-AAS