ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Συστήματα ποιότητας για τη διαχείριση και συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών

Η διαρκής δέσμευση στην ποιότητα χαρακτηρίζει όλες τις δραστηριότητες του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ. Στόχος είναι η παροχή υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών, η μεγιστοποίηση του οφέλους για τους ασθενείς, η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού μέσω της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και της αξιολόγησης.

Ο Όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ είναι, εξάλλου,  ο πρώτος ιδιωτικός φορέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας που αναγνώρισε την αναγκαιότητα της εφαρμογής σύγχρονων μεθόδων διαχείρισης ποιότητας, με ορθολογικά, επιστημονικά. λειτουργικά και περιβαλλοντολογικά πρότυπα.

Διαπίστευση κλινικών εργαστηρίων ISO 15189 – Χημείο Γιαννουκά

Στην Κύπρο, το Χημείο Γιαννουκά υπήρξε το πρώτο που αναγνώρισε την αναγκαιότητα εφαρμογής προτύπων ποιότητας.

Η διαπίστευση των κλινικών εργαστηρίων βασίζεται σε μια σειρά από αντικειμενικά κριτήρια, για την απόδειξη της τεχνικής τους ικανότητας. Από την έναρξη της αρχικής διαπίστευσης έως σήμερα, τα δύο κεντρικά κλινικά εργαστήρια του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ σε Λεμεσό και Λευκωσία διενεργούν ένα μεγάλο εύρος διαπιστευμένων εξετάσεων οι οποίες διαρκώς εμπλουτίζονται.

Ανάμεσα στα σημαντικότερα οφέλη που προκύπτουν από τη διαχείριση της ποιότητας είναι η επίτευξη σταθερού επιπέδου υπηρεσιών λόγω τυποποίησης των διαδικασιών, η επαύξηση της εμπιστοσύνης στα αποτελέσματα των εξεταζόμενων και των κοινωνικών εταίρων καθώς και η ευαισθητοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα που αφορούν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Η διαχείριση της ποιότητας δεν περιορίζεται στην πιστοποίηση και διαπίστευση των διαγνωστικών τμημάτων, αλλά είναι μια φιλοσοφία συνεχούς βελτίωσης (Continuous Quality Improvement) όλων των δραστηριοτήτων, με προσανατολισμό στην καλύτερη δυνατή ικανοποίηση των αναγκών των εξεταζόμενων

Σύστημα Ποιότητας & Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ΑΛΦΑ ΕΥΡΕΣΙΣ

Πιστοποιημένο Σύστημα Ποιότητας και Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Το Διαγνωστικό Κέντρο ΑΛΦΑ ΕΥΡΕΣΙΣ διαθέτει πιστοποιημένο Σύστημα Ποιότητας και Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015), ενώ ταυτόχρονα συμβαδίζει με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό EMAS εφαρμόζοντας Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου.

Κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού του συστήματος λειτουργίας λήφθηκαν υπόψη:

  • οι απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου CYS ΕΝ ISO 9001:2015
  • οι απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1221/2009 (EMAS) και κατ’ επέκταση τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου CYS ΕΝ ISO 14001:2015
  • οι ανάγκες των εξεταζόμενων μας
  • οι νόμοι, κανονισμοί και πρότυπα που ρυθμίζουν την λειτουργία των δραστηριοτήτων μας, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων που αφορούν την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία.

Το σύστημα αυτό εφαρμόζεται μέσα από διαδικασίες με συγκεκριμένους στόχους και αξιολογείται στις εσωτερικές και εξωτερικές επιθεωρήσεις. Απώτερος στόχος είναι η έγκαιρη ανταπόκριση στις ανάγκες των εξεταζόμενων, των ιατρών και του ίδιου του προσωπικού, μέσω της συνεχούς βελτίωσης της αποτελεσματικότητας των εφαρμοζόμενων διαδικασιών.

Σκοπός μας είναι να ανταποκρινόμαστε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις ανάγκες των εξεταζόμενων και να ικανοποιούμε τις προσδοκίες τους, παρέχοντας άριστης ποιότητας διαγνωστικές υπηρεσίες μέσω της εξασφάλισης των απαραίτητων πόρων, άρτια εκπαιδευμένου προσωπικού και σύγχρονου εξοπλισμού.

Εξειδικευμένο ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό

Το Διαγνωστικό Κέντρο ALPHA EVRESIS απασχολεί σήμερα 6 αξιόλογους ιατρούς ακτινοδιαγνώστες με άριστη γνώση του αντικειμένου, οι οποίοι υποβοηθούνται από ανάλογο έμπειρο και πλήρως καταρτισμένο, νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό καθώς και από εξειδικευμένους τεχνολόγους. Όλοι εργάζονται με προσήλωση στα διαγνωστικά τους καθήκοντα και πάντα με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών. Ταυτόχρονα, το Κέντρο είναι σε θέση να αξιοποιήσει πληθώρα πρόσθετων εξειδικευμένων ακτινολόγων του Ομίλου Βιοιατρική για τυχόν δεύτερη γνώμη ή εξειδικευμένες διαγνώσεις.

Το Χημείο Γιαννουκά διαθέτει Ιατρούς Μικροβιολόγους – Βιοπαθολόγους, ειδικούς επιστήμονες με μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους σπουδών, πολύ μεγάλο αριθμό από τεχνολόγους στα εργαστήρια Λευκωσίας και Λεμεσού, καθώς και στα Παραρτήματα του Παγκύπρια. Επιπρόσθετα διαθέτει πληθώρα εξειδικευμένου διοικητικού προσωπικού που όλοι μαζί συνθέτουν μια ισχυρή και πλήρη ομάδα εργασίας που δύναται να προσεγγίσει ολιστικά και να προσφέρει τις υπηρεσίες τις σε κάθε απαίτηση εξέτασης και γενικότερης εξυπηρέτησης του κοινού.