ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Το ΧΗΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΚΑ | ΟΜΙΛΟΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ με πολυετή παρουσία στην Κύπρο και σταθερά ανοδική πορεία, αναζητά:
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ στην Λεμεσό για το Κλινικό Εργαστήριο του
Γερμανικού Ογκολογικού Κέντρου – GOC

 

 

Καθήκοντα

• Διενεργεί αναλύσεις και συμμετέχει σε λοιπές διεργασίες του εργαστηρίου
• Χειρίζεται, αποθηκεύει και διατηρεί αντιδραστήρια και δείγματα αναλύσεων
• Διενεργεί ελέγχους καλής λειτουργίας και καταχωρεί στοιχεία συντήρησης
μηχανημάτων
• Καταγράφει και διατηρεί δεδομένα αναλύσεων και προσωπικά στοιχεία
εξεταζόμενων φροντίζοντας για την ορθότητα τους και τη συμμόρφωση
διαδικασιών τους με τις προβλέψεις του ΓΚΠΔ

Απαραίτητα προσόντα και ικανότητες

• Πτυχίο από ανώτατο ή ανώτερο εκπαιδευτικό ίδρυμα σε ένα από τους κλάδους
Βιοχημείας, Μικροβιολογίας, Βιολογίας, Αιματολογίας, Τεχνολόγους Ιατρικών
Εργαστηρίων ή σε άλλο συναφή κλάδο.
• Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ και εφαρμογών γραφείου
• Καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας.
• Πνεύμα ομαδικότητας και ικανότητας επικοινωνίας και συνεργασίας

Πρόσθετα προσόντα που θα συνεκτιμηθούν

• Προϋπηρεσία σε κλινικό εργαστήριο
• Τυχόν κρατική άδεια σε ένα από τους τομείς Ανοσολογίας, Μικροβιολογίας,
Βιοχημείας, Αιματολογίας
• Γνώσεις συντήρησης και επικαιροποίησης ISO (Διαπίστευσης 15189)
• Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ και εφαρμογών γραφείου
• Γνώση λειτουργίας εφαρμογής ΓΕΣΥ για κλινικά εργαστήρια

Προσφέρονται

• Ικανοποιητικό πακέτο αμοιβών βάση εμπειρίας, κάλυψης βασικών ικανοτήτων
αλλά και τυχόν κάλυψης πρόσθετων προσόντων
• Πακέτο πρόσθετων παροχών υγείας (μέσω του Ομίλου Βιοϊατρική)
• Ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον εργασίας
• Συνεχής εκπαίδευση και δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης σε ένα μεγάλο όμιλο

Διαδικασία αποστολής βιογραφικών

Διαδικασία αποστολής βιογραφικών: Στο e-mail: HRBioiatrikiYML@yiannouka.com.cy
με υποχρεωτική αναφορά του (Κωδ. YMLGOC-022024).
________________
Με την αποστολή του βιογραφικού σας εκδηλώνετε το ενδιαφέρον σας να περιληφθείτε στη διαδικασία αξιολόγησης για την κάλυψη τόσο
της συγκεκριμένης θέσης που προκάλεσε το ενδιαφέρον σας, όσο και για άλλες θέσεις, τρέχουσες ή μελλοντικές, με βάση τα προσόντα
και τις δεξιότητές σας, όπως αποτυπώνονται στο βιογραφικό σας σημείωμα.
Ο Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ δύναται να διατηρήσει το βιογραφικό σας στα αρχεία του για περίοδο εικοσιτεσσάρων
(24) μηνών και θα αξιολογεί το περιεχόμενό του σε σχέση με απαιτούμενα προσόντα θέσεων εργασίας που θα προκύψουν στο μέλλον.
Μετά την πάροδο των εικοσιτεσσάρων (24) μηνών, το βιογραφικό σας θα διαγραφεί από τα αρχεία του Ομίλου Εταιρειών Υγείας
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ. Εφόσον επιθυμείτε να συνεχίσετε να περιλαμβάνεστε στη διαδικασία αξιολόγησης, παρακαλούμε να αποστείλετε εκ νέου
το βιογραφικό σας ανανεωμένο, ακόμα και στην περίπτωση που δεν υπάρχει κάποια θέση προς κάλυψη
Μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή του βιογραφικού σας από τα αρχεία του Ομίλου Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, σε οποιαδήποτε
χρονική στιγμή, αποστέλλοντας σχετικό email στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) της Εταιρίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση
που θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τα δικαιώματά
σας με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο ακολουθείστε τον σύνδεσμο https://bioiatriki.gr/el/gdprbioiatriki.gr/el/gdpr

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Το ΧΗΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΚΑ | ΟΜΙΛΟΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ με πολυετή παρουσία στην Κύπρο και σταθερά ανοδική πορεία, αναζητά:
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ στην Λευκωσία (θέση Μικροβιολογίας)

 

 

Καθήκοντα

• Διενεργεί αναλύσεις και συμμετέχει σε λοιπές διεργασίες του εργαστηρίου
• Χειρίζεται, αποθηκεύει και διατηρεί αντιδραστήρια και δείγματα αναλύσεων
• Διενεργεί ελέγχους καλής λειτουργίας και καταχωρεί στοιχεία συντήρησης
μηχανημάτων
• Καταγράφει και διατηρεί δεδομένα αναλύσεων και προσωπικά στοιχεία
εξεταζόμενων φροντίζοντας για την ορθότητα τους και τη συμμόρφωση
διαδικασιών τους με τις προβλέψεις του ΓΚΠΔ

Απαραίτητα προσόντα και ικανότητες

• Πτυχίο από ανώτατο ή ανώτερο εκπαιδευτικό ίδρυμα σε ένα από τους κλάδους
Μικροβιολογίας, Βιολογίας, Τεχνολόγους Ιατρικών Εργαστηρίων ή σε άλλο συναφή
κλάδο.
• Εμπειρία 2 ετών στην θέση Μικροβιολογίας
• Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ και εφαρμογών γραφείου
• Καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας.
• Πνεύμα ομαδικότητας και ικανότητας επικοινωνίας και συνεργασίας

Πρόσθετα προσόντα που θα συνεκτιμηθούν

• Προϋπηρεσία σε κλινικό εργαστήριο
• Τυχόν κρατική άδεια σε ένα από τους τομείς Ανοσολογίας, Μικροβιολογίας,
Βιοχημείας, Αιματολογίας
• Γνώσεις συντήρησης και επικαιροποίησης ISO (Διαπίστευσης 15189)
• Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ και εφαρμογών γραφείου
• Γνώση λειτουργίας εφαρμογής ΓΕΣΥ για κλινικά εργαστήρια

Προσφέρονται

• Ικανοποιητικό πακέτο αμοιβών βάση εμπειρίας, κάλυψης βασικών ικανοτήτων
αλλά και τυχόν κάλυψης πρόσθετων προσόντων
• Πακέτο πρόσθετων παροχών υγείας (μέσω του Ομίλου Βιοϊατρική)
• Ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον εργασίας
• Συνεχής εκπαίδευση και δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης σε ένα μεγάλο όμιλο
• 13ος Μισθός

Διαδικασία αποστολής βιογραφικών

Διαδικασία αποστολής βιογραφικών: Στο e-mail: HRBioiatrikiYML@yiannouka.com.cy
με υποχρεωτική αναφορά του (Κωδ. YMLLAB-022024).
________________
Με την αποστολή του βιογραφικού σας εκδηλώνετε το ενδιαφέρον σας να περιληφθείτε στη διαδικασία αξιολόγησης για την κάλυψη τόσο
της συγκεκριμένης θέσης που προκάλεσε το ενδιαφέρον σας, όσο και για άλλες θέσεις, τρέχουσες ή μελλοντικές, με βάση τα προσόντα
και τις δεξιότητές σας, όπως αποτυπώνονται στο βιογραφικό σας σημείωμα.
Ο Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ δύναται να διατηρήσει το βιογραφικό σας στα αρχεία του για περίοδο εικοσιτεσσάρων
(24) μηνών και θα αξιολογεί το περιεχόμενό του σε σχέση με απαιτούμενα προσόντα θέσεων εργασίας που θα προκύψουν στο μέλλον.
Μετά την πάροδο των εικοσιτεσσάρων (24) μηνών, το βιογραφικό σας θα διαγραφεί από τα αρχεία του Ομίλου Εταιρειών Υγείας
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ. Εφόσον επιθυμείτε να συνεχίσετε να περιλαμβάνεστε στη διαδικασία αξιολόγησης, παρακαλούμε να αποστείλετε εκ νέου
το βιογραφικό σας ανανεωμένο, ακόμα και στην περίπτωση που δεν υπάρχει κάποια θέση προς κάλυψη
Μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή του βιογραφικού σας από τα αρχεία του Ομίλου Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, σε οποιαδήποτε
χρονική στιγμή, αποστέλλοντας σχετικό email στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) της Εταιρίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση
που θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τα δικαιώματά
σας με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο ακολουθείστε τον σύνδεσμο bioiatriki.gr/el/gdpr

ΟΔΗΓΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Το ΧΗΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΚΑ | ΟΜΙΛΟΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ με πολυετή παρουσία στην Κύπρο και σταθερά ανοδική πορεία, αναζητά:

ΟΔΗΓΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

 

Καθήκοντα
 • Συλλογή και ασφαλής μεταφορά δειγμάτων υπό ειδικές διαδικασίες
 • Μεταφορά και παράδοση υγειονομικού υλικού
 • Βοηθητικές  εργασίες λειτουργίας
Απαραίτητα προσόντα και ικανότητες
 • Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου
 • Καθαρό ποινικό Μητρώο 
 • Ολύ καλή γνώση της Ελληνκής και Αγγλικής γλώσσας
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ και εφαρμογών γραφείου
 • Άριστες εποικινωνιακές δεξιότητες
Πρόσθετα προσόντα που θα συνεκτιμηθούν
 • Επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης
 • Δίπλωμα οδήγησης μικρής Μοτοσυκλέτας
 • Πιστοποιητικό γώσης χειρισμού Η/Υ και εφαρμογών γραφείου 
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
Προσφέρονται
 • Ικανοποιητικό πακέτο αμοιβών 
 • Πακέτο παροχών υγείας (μέσω του Ομίλου Βιοϊατρική)
 • Ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον εργασίας
 • Συνεχής εκπαίδευση και δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης σε ένα μεγάλο Όμιλο
Διαδικασία αποστολής βιογραφικών

Διαδικασία αποστολής βιογραφικών: Στο e-mail: HRBioiatrikiYML@yiannouka.com.cy 

με υποχρεωτική αναφορά του (Κωδ. MESSENGER2024.01).

________________

Με την αποστολή του βιογραφικού σας εκδηλώνετε το ενδιαφέρον σας να περιληφθείτε στη διαδικασία αξιολόγησης για την κάλυψη τόσο της συγκεκριμένης θέσης που προκάλεσε το ενδιαφέρον σας, όσο και για άλλες θέσεις, τρέχουσες ή μελλοντικές, με βάση τα προσόντα και τις δεξιότητές σας, όπως αποτυπώνονται στο βιογραφικό σας σημείωμα.

Ο Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ δύναται να διατηρήσει το βιογραφικό σας στα αρχεία του για περίοδο  εικοσιτεσσάρων (24) μηνών και θα αξιολογεί το περιεχόμενό του σε σχέση με απαιτούμενα προσόντα θέσεων εργασίας που θα προκύψουν στο μέλλον. Μετά την πάροδο των εικοσιτεσσάρων (24) μηνών, το βιογραφικό σας θα διαγραφεί από τα αρχεία του Ομίλου Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ. Εφόσον επιθυμείτε να συνεχίσετε να περιλαμβάνεστε στη διαδικασία αξιολόγησης, παρακαλούμε να αποστείλετε εκ νέου το βιογραφικό σας ανανεωμένο, ακόμα και στην περίπτωση που δεν υπάρχει κάποια θέση προς κάλυψη

Μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή του βιογραφικού σας από τα αρχεία του Ομίλου Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, αποστέλλοντας σχετικό email στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) της Εταιρίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τα δικαιώματά σας με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο ακολουθείστε τον σύνδεσμο https://bioiatriki.gr/el/gdpr

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ – ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΛΑΡΝΑΚΑ, ΛΕΜΕΣΟΣ, ΠΑΦΟΣ

Το ΧΗΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΚΑ | ΟΜΙΛΟΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ με πολυετή παρουσία στην Κύπρο και σταθερά ανοδική πορεία, αναζητά:

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ

Καθήκοντα
 • Υποδοχή και εξυπηρέτηση εξεταζόμενων
 • Λήψη και καταχώρηση ψηφιακά ιατρικού ιστορικού
 • Διεκπεραίωση ιατρικών παραπεμπτικών και παραπεμπτικών ΓΕΣΥ
 • Λήψη και διαχείριση βιολογικών δειγμάτων 
 • Καταχώρηση και αποστολή γνωματεύσεων
Απαραίτητα προσόντα και ικανότητες
 • Πτυχίο επαγγελματία υγείας σε έναν από τους τομείς τεχνολόγου εργαστηρίων, νοσηλευτικής, μικροβιολογίας, βιοχημείας, αιματολογίας, βιολογίας, ανοσολογίας
 • ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ η γνώση αιμοληψίας
 • Καλή γνώση της ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας και ιδιαίτερα της ιατρικής ορολογίας
 • Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ και εφαρμογών γραφείου
 • Άριστες επικοινωνιακές και διαπροσωπικές δεξιότητες μαζί με δυναμικές ικανότητες επίλυσης προβλημάτων και διαχείρισης αρνητισμού
 • Δίπλωμα οδήγησης & μεταφορικό μέσο
Πρόσθετα προσόντα που θα συνεκτιμηθούν
 • Δίπλωμα / πιστοποιητικό φλεβοκέντησης (phlebotomist)
 • Γνώση λήψης αίματος από μικρά παιδιά και βρέφη 
 • Πιστοποιητικό παροχής πρώτων βοηθειών
 • Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ και εφαρμογών γραφείου 
 • Προϋπηρεσία σε μονάδα παροχής υπηρεσιών υγείας, νοσηλευτικό ίδρυμα, απεικονιστικό εργαστήριο, κλινικό εργαστήριο, ή άλλο και γνώση λογισμικού ΓεΣΥ
Προσφέρονται
 • Ικανοποιητικό πακέτο αμοιβών βάση εμπειρίας, κάλυψης βασικών απαιτήσεων αλλά και τυχόν κάλυψης πρόσθετων προσόντων
 • Πακέτο πρόσθετων παροχών υγείας (μέσω του Ομίλου Βιοϊατρική)
 • Ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον εργασίας
 • Συνεχής εκπαίδευση και δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης σε ένα μεγάλο όμιλο
Διαδικασία αποστολής βιογραφικών

Διαδικασία αποστολής βιογραφικών: Στο e-mail: HRBioiatrikiYML@yiannouka.com.cy

με υποχρεωτική αναφορά του (Κωδ. AIMΟ-122023).

________________

Με την αποστολή του βιογραφικού σας εκδηλώνετε το ενδιαφέρον σας να περιληφθείτε στη διαδικασία αξιολόγησης για την κάλυψη τόσο της συγκεκριμένης θέσης που προκάλεσε το ενδιαφέρον σας, όσο και για άλλες θέσεις, τρέχουσες ή μελλοντικές, με βάση τα προσόντα και τις δεξιότητές σας, όπως αποτυπώνονται στο βιογραφικό σας σημείωμα.

Ο Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ δύναται να διατηρήσει το βιογραφικό σας στα αρχεία του για περίοδο  εικοσιτεσσάρων (24) μηνών και θα αξιολογεί το περιεχόμενό του σε σχέση με απαιτούμενα προσόντα θέσεων εργασίας που θα προκύψουν στο μέλλον. Μετά την πάροδο των εικοσιτεσσάρων (24) μηνών, το βιογραφικό σας θα διαγραφεί από τα αρχεία του Ομίλου Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ. Εφόσον επιθυμείτε να συνεχίσετε να περιλαμβάνεστε στη διαδικασία αξιολόγησης, παρακαλούμε να αποστείλετε εκ νέου το βιογραφικό σας ανανεωμένο, ακόμα και στην περίπτωση που δεν υπάρχει κάποια θέση προς κάλυψη

Μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή του βιογραφικού σας από τα αρχεία του Ομίλου Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, αποστέλλοντας σχετικό email στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) της Εταιρίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τα δικαιώματά σας με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο ακολουθείστε τον σύνδεσμο https://bioiatriki.gr/el/gdpr

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Το ΧΗΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΚΑ (εταιρεία μέλος του ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ), αναζητά συνεργάτη για το τμήμα ενημέρωσης και προώθησης υπηρεσιών του Ομίλου. Η θέση αφορά σε:

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

Καθήκοντα
 • Ενημέρωση συνεργατών για τις υπηρεσίες των κέντρων του Ομίλου Παγκύπρια με καθημερινές επισκέψεις σε Ιατρούς, Κλινικές, Χημεία, Διαγνωστικά και Ιατρικά κέντρα

   

 • Διερεύνηση εξειδικευμένων αναγκών συνεργατών & σύνταξη προτάσεων πλήρωσης τους

   

 • Συμμετοχή στο στρατηγικό σχεδιασμό της εταιρείας για προώθηση υπηρεσιών και επίτευξη στόχων

   

 • Σύνταξη αναφορών (reporting) ενεργειών και αποτελεσμάτων

   

 • Δημιουργία τμήματος συμβούλων ενημέρωσης

Απαραίτητα προσόντα και ικανότητες
 • Δίπλωμα Ιατρικού Επισκέπτη ή εναλλακτικά πτυχίο Βιοϊατρικών Επιστημών ή Τεχνολόγου Ακτινολόγου ή άλλο συναφές. Τυχόν μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών θα συνεκτιμηθούν.

 • Προηγούμενη εμπειρία σε θέση υπεύθυνου επιστημονικής ενημέρωσης – Ιατρικού Επισκέπτη

 • Άριστη γνώση τουλάχιστον Ελληνικών και Αγγλικών

 • Πολύ καλός χειρισμός Η/Υ και των εφαρμογών γραφείου (word, excel, powerpoint)

 • Κατοχή άδειας οδήγησης

 • Ευχέρεια μετακινήσεων (Παγκύπρια)

   

Δεξιότητες
 • Εμπειρία σχεδιασμού & εφαρμογής δράσεων επιστημονικής ενημέρωσης

 • Πνεύμα συνεργασίας με ανεπτυγμένες ικανότητες λειτουργίας σε ομάδα και ανάληψης πρωτοβουλιών

 • Ευχέρεια στην επικοινωνία, δημιουργία διαπροσωπικών σχέσεων

 • Άριστες διαπραγματευτικές & οργανωτικές ικανότητες

 • Επιχειρηματική νοοτροπία και προσήλωση στην επίτευξη στόχων

 • Ικανότητα αναλυτικής σκέψης και σύνθεσης πολυδιάστατης πληροφορίας

Προσφέρονται
 • Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών βάση προσόντων και προϋπηρεσίας
 • 13ος μισθός
 • Συνεχής εκπαίδευση και ενημέρωση από στελέχη του ομίλου Βιοϊατρική
 • Δυνατότητες επαγγελματικής ανέλιξης σε ένα μεγάλο όμιλο
 • Εταιρικό αυτοκίνητο και έξοδα μετακίνησης
Διαδικασία αποστολής βιογραφικών

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: HRBioiatrikiYML@yiannouka.com.cy με υποχρεωτική αναφορά του (Κωδ. ΙΕ2023.11). Αποστολή Βιογραφικών έως 09/12/2023

__________

Με την αποστολή του βιογραφικού σας εκδηλώνετε το ενδιαφέρον σας να περιληφθείτε στη διαδικασία αξιολόγησης για την κάλυψη τόσο της συγκεκριμένης θέσης που προκάλεσε το ενδιαφέρον σας, όσο και για άλλες θέσεις, τρέχουσες ή μελλοντικές, με βάση τα προσόντα και τις δεξιότητές σας, όπως αποτυπώνονται στο βιογραφικό σας σημείωμα. 

 

Ο Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ δύναται να διατηρήσει το βιογραφικό σας στα αρχεία του για περίοδο εικοσιτεσσάρων (24) μηνών και θα αξιολογεί το περιεχόμενό του σε σχέση με απαιτούμενα προσόντα θέσεων εργασίας που θα προκύψουν στο μέλλον. Μετά την πάροδο των εικοσιτεσσάρων (24) μηνών, το βιογραφικό σας θα διαγραφεί από τα αρχεία του Ομίλου Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ. Εφόσον επιθυμείτε να συνεχίσετε να περιλαμβάνεστε στη διαδικασία αξιολόγησης, παρακαλούμε να αποστείλετε εκ νέου το βιογραφικό σας ανανεωμένο, ακόμα και στην περίπτωση που δεν υπάρχει κάποια θέση προς κάλυψη 

 

Μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή του βιογραφικού σας από τα αρχεία του Ομίλου Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, αποστέλλοντας σχετικό email στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) της Εταιρίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τα δικαιώματά σας με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο ακολουθείστε τον σύνδεσμο https://bioiatriki.gr/el/gdpr 

  Επιλογή ΑΛΦΑ ΕΥΡΕΣΙΣ ή Χημείο Γιαννουκά

  Μονάδα Επίσκεψης

  Μονάδα Επίσκεψης

  Ανέβασμα CV


  ΑΛΦΑ ΕΥΡΕΣΙΣ

  Χημείο Γιαννουκά