Ηλεκτροφορήσεων

Το εργαστήριο Ηλεκτροφορήσεων χρησιμοποιεί ως μέθοδο διαχωρισμού βιομορίων την ηλεκτροφόρηση , και εφαρμόζει την μέθοδο σε διάφορα βιολογικά υγρά του οργανισμού ( ορός αίματος, ούρα, Ε.Ν.Υ. , ρινικό, ωτικό, πλευριτικό και ασκητικό υγρό).

Ακόμη, η ποιοτική ανίχνευση ολιγικλωνικών αντισωμάτων στο Ε.Ν.Υ. διεξάγεται με ισοηλεκτρική εστίαση και ανοσοκαθήλωση με αντι-Ιg G αντιορό. Σε συνδιασμό με τον νεφελομετρικό προσδιορισμό των δεικτών IgG και Αλβουμίνης , η εξέταση συμβάλλει σημαντικά στην διάγνωση της πολλαπλής σκλήρυνσης (MS). Επίσης με την ίδια μέθοδο διενεργείται η ανίχνευση β2 τρανσφερίνης σε ρινικό υγρό, η οποία ως τροποποιημένη μορφή τρανσφερίνης με αποκλειστική παρουσία στο Ε.Ν.Υ. μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν ενδογενής ιχνηθέτης για την ανίχνευση ενδεχόμενης διαρροής Ε.Ν.Υ. σε βιολογικά υγρά του οργανισμού.

ΜΕΘΟΔΟΙ

  • Τριχοειδική ηλεκτροφόρηση
  • Ανοσοκαθήλωση
  • Iσοηλεκτρική εστίαση
  • Κλασική ηλεκτροφόρηση σε πηκτώματα αγαρόζης