Πώς η διαπίστευση και η πιστοποίηση προάγει την ποιότητα στις υπηρεσίες υγείας

Η προσφορά ποιοτικών υπηρεσιών υγείας αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για την εγκυρότητα των ιατρικών εξετάσεων. Η ανάγκη για αξιόπιστα ιατρικά αποτελέσματα οδήγησε στη δημιουργία και εφαρμογή προτύπων, τα οποία αφορούν την πιστοποίηση των συστημάτων διαχείρισης ποιότητας και τη διαπίστευση της τεχνικής τους ικανότητας. Η ανάγκη αυτή γίνεται ακόμη πιο επιτακτική στον χώρο των κλινικών εργαστηρίων και των ακτινοδιαγνωστικών κέντρων, όπου το αποτέλεσμα των εξετάσεων που θα λάβει ο εξεταζόμενος είναι καθοριστικό για τη διάγνωση και τη θεραπεία του.

Η διαπίστευση και η εφαρμογή προτύπων ποιότητας από τα κλινικά εργαστήρια και τα ακτινοδιαγνωστικά κέντρα βασίζεται σε μια σειρά από αντικειμενικά κριτήρια, για την απόδειξη της τεχνικής τους ικανότητας. Είναι σημαντικές, καθώς βεβαιώνουν την τεχνική επάρκεια, αξιοπιστία και καταλληλότητα των οργανισμών που διαπιστεύονται, προκειμένου αυτοί να διενεργούν με αξιοπιστία τις εξετάσεις που αναλαμβάνουν.

Ανάμεσα στα σημαντικότερα οφέλη που προκύπτουν από τη διαχείριση της ποιότητας είναι η συνεχής αναβάθμιση των υπηρεσιών, χάρη στην τυποποίηση των διαδικασιών, η επαύξηση της εμπιστοσύνης στα αποτελέσματα των εξεταζόμενων, καθώς και η ευαισθητοποίηση και η ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα που αφορούν την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρονται.

Μέσω της διαπίστευσης και κατ’ επέκταση της προσφοράς ποιοτικών υπηρεσιών υγείας αναβαθμίζεται το σύστημα υγείας, ενώ οι διαπιστευμένες επιχειρήσεις συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Παράλληλα, οι διαπιστευμένες από τον ΚΟΠΠ υπηρεσίες στην Κύπρο είναι αποδεκτές στην Ευρώπη και παγκοσμίως, χωρίς την ανάγκη επανελέγχου. Ενισχύεται ταυτόχρονα η ανάγκη συνεχούς προσαρμογής των κέντρων σε διεθνή πρότυπα διαπίστευσης (ετήσιες επιτηρήσεις από τον ΚΟΠΠ, εθνικές ρυθμίσεις και κανονισμούς υγείας), διασφαλίζοντας την ποιότητα στις προσφερόμενες υπηρεσίες.

Ακόμη, τα διαπιστευμένα και πιστοποιημένα Κέντρα -που αφιερώνουν σημαντικά κονδύλια, καθώς και χρόνο, ετησίως για τις διαδικασίες διαπίστευσης- καταφέρνουν να λειτουργούν πιο αποτελεσματικά και να ανταποκρίνονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις ανάγκες των εξεταζόμενων, μέσα από την υποχρεωτική εφαρμογή συγκεκριμένων ρυθμίσεων και απαιτήσεων. Συνεπακόλουθα, αυξάνεται η εμπιστοσύνη των πολιτών, ενισχύεται το κύρος τους και βελτιώνεται η αναγνωρισιμότητά τους στο χώρο της υγείας.

Τα σημαντικά οφέλη που προκύπτουν αφορούν και τους ίδιους τους εξεταζόμενους: Πρωτίστως, η διενέργεια εξετάσεων σε διαπιστευμένα και πιστοποιημένα Κέντρα, διασφαλίζει την αξιοπιστία και εγκυρότητα των αποτελεσμάτων των εξετάσεων. Καθ’ αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται ο στόχος της πρόληψης, της έγκαιρης διάγνωσης, αλλά και της ορθής θεραπευτικής αντιμετώπισης τυχόν νοσημάτων με τα οποία μπορεί ο εξεταζόμενος να διαγνωστεί.

Βεβαίως, η διαχείριση της ποιότητας δεν περιορίζεται στην πιστοποίηση και διαπίστευση των διαγνωστικών τμημάτων. Πρόκειται για μια φιλοσοφία συνεχούς βελτίωσης (Continuous Quality Improvement) όλων των δραστηριοτήτων, με προσανατολισμό την καλύτερη δυνατή ικανοποίηση των αναγκών των εξεταζόμενων. Η διαρκής δέσμευση στην ποιότητα θα πρέπει να αποτελεί το ζητούμενο για όλα τα συστήματα υγείας, με στόχο τη μεγιστοποίηση του οφέλους για τους ασθενείς, την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού μέσω της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και της αξιολόγησης και εν τέλει την προσφορά ποιοτικών και αναβαθμισμένων υπηρεσιών υγείας.

Κυριάκος Γιαννουκά

Πρόεδρος του Χημείου Γιαννουκά, του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ στην Κύπρο

Άννα Γιασουμή

Διευθύντρια του Διαγνωστικού Κέντρου ΑΛΦΑ ΕΥΡΕΣΙΣ του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ στην Κύπρο